Név:      

Schmidt György Istvánné E.V. 

Székhely:     

2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 4.

Levelezési cím, panaszkezelés:

2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 4.

E-mail:

 info@smithwebshop.hu

Telefonszám: 

06 30 432 9460

Weboldal: 

http://www.smithwebshop.hu/OC2


VÁSÁRLÓI ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA  --  TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A webáruház magára nézve kötelezőnek elismeri jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A webáruház adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a honlapon. A webáruház fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti vásárlóit. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A webáruház elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.
Az adatkezelés időtartama: a termékek félretétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
A webáruház az általa tárolt adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.
Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a webáruház-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a szolgáltató weblapján keresztül.
A webáruház a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.A Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni lent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
A Felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a webáruház munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül:
Név:      
Schmidt György Istvánné E.V. 
Székhely:     
2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 4.
E-mail:
info@smithwebshop.hu
Telefonszám: 
06 30 432 9460

Dunaharaszti, 2018. 07.01.